G#m(Am) D#(E)
Քնքուշ լուսնի շուշան-փոշին
D#(E) G#m(Am)
Մաղեց հեզ գետի վըրա.
G#m(Am) D#(E)
Մեղմիկ խըշշաց ցորեն, ցողուն,
D#(E) G#m(Am)
Սիրտըս անդո՜րր կը ծըփա:
C#m(Dm) G#m(Am)
Ուռիները նազա՜ն-ծածա՜ն,
D#(E) G#m(Am) G#(A)
Տերևները կը շընչեն,
C#m(Dm) G#m(Am)
Ծիտ ու ծիծեռ ճուղքի վըրան
D#(E) G#m(Am)
Վառ երազում կը նընջեն…

Լուռ կը ծորե աստղը շողե՜ր
Ու ծըղրիդը կը ծըղրա.
Քամին կերգե գաղտնի երգե՜ր,-
Միտքըս հեռո՜ւ կը սըլանա…
Լուսնակն անցավ,— մութը մըթին
Մաղեց հեզ գետի վըրա…
Ծանըր խըշշաց լացող ուռին,
Սիրտըս տըխո՜ւր կը հևա…

Marietta Badalyan – Uri lyrics and chords

© 2011 Armenian Music Chords All rights reserved.