Em
Գացեք տեսեք ով է տարել Էծ
Գացինք տեսանք Գելն է կերել Էծ
Am Em
Գելն ու Էծ ձեզ բարիկենդան
D Em
Մեզ բարի զատիկ

Գացեք տեսեք ով է տարել Գել
Գացինք տեսանք սուրն է կտրել Գել
Սուրն ու Գել,Գելն ու Էծ ձեզ բարիկենդան
Մեզ բարի զատիկ

Գացեք տեսեք ով է տարել Սուր
Գացինք տեսանք Հուրն է կտրել Սուր
Հուրն ու Սուր,Սուրն ու Գել,Գելն ու Էծ ձեզ բարիկենդան
Մեզ բարի զատիկ

Գացեք տեսեք ով է տարել Հուր
Գացինք տեսանք Ջուրն է մարել Հուր
Ջուրն ու Հուր,Հուրն ու Սուր,Սուրն ու Գել,Գելն ու Էծ ձեզ բարիկենդան
Մեզ բարի զատիկ

Գացեք տեսեք ով է տարել Ջուր
Գացինք տեսանք Էծն է խմել Ջուր
Էծն ու Ջուր,Ջուրն ու Հուր,Հուրն ու Սուր,Սուրն ու Գել,Գելն ու Էծ ձեզ բարիկենդան
Մեզ բարի զատիկ

Am Em
Էծն ու Ջուրը,Ջուրն ու Հուրը,Հուրն ու Սուրը,Սուրն ու Գելը,Գելն ու Էծը ձեզ բարիկենդան
D Em
Մեզ բարի զատիկ

Ակորդները տրամադրել է Վահրամ Մթնշաղը

 

Em D C Bm7 Em
Ըդ Մշո դաշտ կըսին հինգ հարիր գեղ էր
D Am7/C Bm7 Em
Ըդ մղրա գետ կըսին հիվնդի դեղ էր

G D C Bm7 Em
Յարե հո յարե հո յարըմ գորանի
D Am7/C Bm7 Em
Յարե հո յարե հո Մշո գորանի

Ցորյան իմ ցանիլ իմ առվի պռնկան
էլիլ է ձգվիլ է դեպ արեգական

Յարե հո յարե հո յարըմ գորանի
Յարե հո յարե հո Մշո գորանի

Էգիլ ես մեր բաղչեն խաղող կըքաղիս
Քու շարմաղ ծծերով նեկտար կըշաղիս

Յարե հո յարե հո յարըմ գորանի
Յարե հո յարե հո Մշո գորանի

Ըդ քամբախ Մշո դաշտ ինչ անուշ տեղ էր
Ըդ մղրա գետ կըսին հիվնդին դեղ էր….

Ուղարկված Վահրամ Բուլղադարյանի  կողմից

Msho Gorani chords

© 2011 Armenian Music Chords All rights reserved.