Em D C Bm7 Em
Ըդ Մշո դաշտ կըսին հինգ հարիր գեղ էր
D Am7/C Bm7 Em
Ըդ մղրա գետ կըսին հիվնդի դեղ էր

G D C Bm7 Em
Յարե հո յարե հո յարըմ գորանի
D Am7/C Bm7 Em
Յարե հո յարե հո Մշո գորանի

Ցորյան իմ ցանիլ իմ առվի պռնկան
էլիլ է ձգվիլ է դեպ արեգական

Յարե հո յարե հո յարըմ գորանի
Յարե հո յարե հո Մշո գորանի

Էգիլ ես մեր բաղչեն խաղող կըքաղիս
Քու շարմաղ ծծերով նեկտար կըշաղիս

Յարե հո յարե հո յարըմ գորանի
Յարե հո յարե հո Մշո գորանի

Ըդ քամբախ Մշո դաշտ ինչ անուշ տեղ էր
Ըդ մղրա գետ կըսին հիվնդին դեղ էր….

Ուղարկված Վահրամ Բուլղադարյանի  կողմից

Msho Gorani chords

 
© 2011 Armenian Music Chords All rights reserved.