Am F E
Մի նայիր աչքերիս մեջ.
Am F E
Այնտեղ մութ, անթափանց աշխարհ է,
C G
Ուր գրված է ամեն էջ,
Am E7
Որտեղ մուտքը անհնար է:

C G
Թե սա լոկ մի պատրանք է,
Am E7
Թող իսկույն ու իսպառ չքվի,
F E
Թե մի սին հրապուրանք է,
F E
Թող երբեք էլ չայցելի:

Am F E
Մի նայիր աչքերիս մեջ,
Am F E
Ինձ կարդում ես գրքի նման:
C G
Այնտեղ կա մի տխուր վերջ`
Am E7
Պատմություն անվերջաբան:

C G
Ես խաղալ անկարող եմ,
Am E7
Հանձնվել էլ քեզ չեմ ուզում:
F E
Ես կիսատ մի երկտող եմ,
F G
Որ սրտերը գոց չի հուզում:

C G
Քեզ դեռ չեմ ճանաչում,
Am E7 F
Բայց արդեն սպասում եմ ու ատում ինձ,
Dm E7
Որ գերվել եմ առաջին հայացքից:
C G
Քեզ դեռ չեմ ճանաչում,
Am E7 F
Բայց արդեն սպասում եմ ու ատում ինձ,
Dm E7 Am
Որ գերվել եմ քեզ մի հայացքից:

Մի նայիր աչքերիս մեջ,
Այդ հայացքը այնքան ծանոթ է:
Թող ո’չ սկիզբ լինի, ո’չ վերջ,
Ու թող շուտ բացվի առավոտը:

Անկատար այն համբույրը,
Թող մնա լոկ թղթի վրա,
Եվ մեղմիկ խնկաբույրը,
Թող ցրի շունչը նրա:

Քեզ դեռ չեմ ճանաչում,
Բայց արդեն սպասում եմ ու ատում ինձ,
Որ գերվել եմ առաջին հայացքից:
Քեզ դեռ չեմ ճանաչում,
Բայց արդեն սպասում եմ ու ատում ինձ,
Որ գերվել եմ քեզ մի հայացքից:

Am F E Am
Մի նայիր աչքերիս մեջ…Վերջ…

 
© 2011 Armenian Music Chords All rights reserved.